„Obserwuję, reaguję!”

Obserwuję, reaguję! to projekt, w realizacji którego współpracują trzy kraje: Polska, Cypr i Portugalia.

Priorytetowym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie rozpoznawania agresji, przemocy i mobbingu występującego w ich organizacjach .

Zakres tematyczny projektu jest na tyle ważny dla uczestniczących organizacji oraz grup docelowych, gdyż problem ten pojawia się niezależnie od kraju, rodzaju organizacji, czy wieku słuchaczy. Analizując sytuację w czterech bardzo różnych zarówno kulturowo jak i geograficznie krajów, zauważyliśmy iż nie ma sprawdzonych dobrych modelowych rozwiązań zapobiegania czy radzenia sobie z tym  W niektórych placówkach edukacyjnych problem ten jest w ogóle przez pracowników niedostrzegany, choć wiemy, że występuje.  Ponadto ogólnodostępna oferta szkoleniowa dotycząca agresji, przemocy czy mobbingu nie istnieje lub jest bardzo uboga.

Projekt stworzy warunki, w których uczestnicy będą mogli przeżyć wspólny proces doświadczania, tworzenia, odkrywania i zrozumienia. Czynnikiem motywacyjnym i zapewniającym sukces tego projektu jest innowacyjne podjęcie do współpracy i wspólnego opracowywania rezultatów osób bezpośrednio pracujących z uczniami, przy wsparciu metodologicznym psychologów/eksperów z Polski.  Zadbają oni o poprowadzenie warsztatów, co zapewni inspirację dla innych. Dzięki temu, uczestnicy, będą mieli szansę przekazania swoich przemyśleń, doświadczeń, dobrych praktyk a więc samodzielnie dokonają cyklu twórczego – jest to otwarty proces, złożony z jasnych, nowoczesnych metod pedagogicznych, który doprowadzi do wspólnego efektu.

Efekty tego procesu zostaną spisane w postaci wzorcowego  Scenariusza zajęć oraz Poradnika Best practices.

W rozwiązywaniu dotychczasowych problemów mogą zostać  wykorzystane nowe, innowacyjne instrumenty; przy czym możliwe jest także adaptowanie rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, regionach czy też w innych kontekstach, np. w stosunku do innej grupy docelowej.

Podczas realizacji projektu a także po jego zakończeniu, każdy kraj będzie miał możliwość przekazania wiedzy kolegom ze swojej placówki, czy nawet innych podobnych instytucji w swoim regionie, co pozwoli i zainspirować innych do działań a także będzie promocją wspólnych działań europejskich. Organizacja będzie prowadzić regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy będą podlegały monitoringowi oraz ewaluacji.

Jest to projekt, którego efekty poprzez podniesienie kompetencji edukatorów będą cennym wkładem w europejski obszar umiejętności i kwalifikacji.

Będzie miał wymiar lokalny, krajowy i europejski a końcowymi odbiorcami będą również słuchacze z mniejszymi szansami społecznymi, czy niepełnosprawni .

Wpływ projektu

Upowszechnianie

Rezultaty

Galeria zdjęć