Rezultaty

Przewiduje się następujące rezultaty, które kadra edukacji dorosłych będzie osiągać podczas trwania projektu:

– działania umacniające współpracę w celu wymiany doświadczeń i know-how dotyczących działalności poszczególnych partnerów – będą temu służyły  międzynarodowe spotkania projektowe oraz systematyczne kontakty on-line w czasie trwania projektu;

-wirtualna i dosłowna mobilność uczestników  poprzez współpracę międzynarodową, wyjazdy, stały kontakt poprzez portale społecznościowe i e-mail;

– kształcenie kreatywnego i krytycznego myślenia;

– umiejętność selekcji materiałów;

– nowe lub ulepszone metody weryfikowania kształconych kompetencji;

 

Przewiduje się następujące rezultaty, które uczestnicy będą osiągać po zakończeniu projektu:

– wzmocnienie relacji między partnerami  i otwarcie możliwości  dalszej współpracy przy innych projektach dotyczących zagadnień edukacyjnych

– innowacyjne podejście do nauczania;

– wymiana doświadczeń dotyczących pracy oraz udziału w podobnych inicjatywach;

– podniesienie jakości i wpływ na trafność oferty edukacyjnej;

– dostosowanie kształconych umiejętności do wymagań rynku pracy;

– wprowadzanie nowych form i metod nauczania- kadra rozwinie praktyczne umiejętności związane ze strategiami antyprzemocowymi i antymobbingowymi;

– działania na rzecz wyrównywania szans;

– uzyskanie europejskiej wartości dodanej;

– partycypacyjne podejście w każdej dziedzinie działalności;

– doświadczenie w organizacji spotkań międzynarodowych;

– rozumienie systemów stosowanych w innych krajach;

– podniesienie świadomości w zakresie wartości edukacji formalnej i nieformalnej, pozaformalnej;

– nowa i wzmocniona współpraca pomiędzy zaangażowanymi w projekt partnerami;

– promocja organizacji oraz inicjatyw proponowanych przez Unię Europejską;

– kompetencje osobiste i obywatelskie;

– przyrost wiedzy na temat kultury, klimatu, geografii państw partnerskich.

Rezultaty osiągane w trakcie trwania projektu , wykorzystane w trakcie i po jego zakończeniu:

– analiza definicji agresji, przemocy i mobbingu –  akty prawne

– standardowe techniki pracy i przeciwdziałania przemocy (programy wraz z zaznaczeniem celów w oparciu o innowacyjne metody pracy)

– komplety konspektów/scenariuszy zajęć

– Poradnik Best Practice

– narzędzia do ciągłego monitoringu jakości pracy trenerów i kadry a także ewaluacji rozwoju kompetencji uczestników, wpływu projektu na ich rozwój.

Wszystkie opracowania będą przygotowane w językach naszych partnerów i w języku projektu (polski, grecki, portugalski, angielski).

Materiały będą archiwizowane i publiczne udostępniane.

 

Powrót