Wpływ PROJEKTU

Wpływ PROJEKTU

Projekt wpłynie na uczestników z wszystkich krajów poprzez rozwój umiejętności dydaktycznych: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie agresji, przemocy czy mobbingu.  Wszyscy uczestnicy otrzymają możliwość przeanalizowania praktyk stosowanych w innych krajach. Dzięki projektowi poznamy charakterystykę agresywnych zachowań, przemocy czy mobbingu, odpowiemy wspólnie na pytanie kto najczęściej pada ofiarą? Jaki jest mechanizm powstawania przemocy, jakie są jego następstwa w tym wpływ na późniejsze zachowania – również w pracy . Zaproponujemy jak zauważać i skutecznie przeciwdziałać przemocy, pokażemy strategie antyprzemocowe.

Strona polska otrzyma ogromne wsparcie w postaci dobrych praktyk zagranicznych, jak również doświadczenia polskie zostaną przekazane innym partnerom. Wymiana doświadczeń spowoduje pogłębienie współpracy i lepsze zrozumienie różnych podejść.

Końcowi beneficjenci otrzymają dodatkowe możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu organizacji  – co  oznacza nieustające prowadzenie dialogu jednostki ze swoim otoczeniem.

Wpływ realizowanego projektu na uczestników oraz grupy docelowe można podzielić na kilka obszarów:

Poziom motywacji — zwiększenie motywacji do nauki, w tym również języków obcych, zachęta do samodoskonalenia a co za tym idzie wzrost wiary we własne możliwości, wzrost aspiracji – zawodowych i osobistych, co spowoduje zwiększenie zaangażowania w wykonywane zadania.

Kompetencje kulturowe — wykształcenie kompetencji międzykulturowych: otwartości, akceptacji i tolerancji dla odmienności, zmiana sposobu myślenia wobec odmienności kulturowej, przełamanie stereotypów, poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich (poznanie historii i kultury innego kraju- rozwój międzykulturowej edukacji), poznawanie różnic kulturowych i mentalności Europejczyków, co może wpłynąć na wzbogacenie treści nauczania.

Kompetencje osobiste — zwiększenie umiejętności językowych, umiejętności TIK, podniesienie poziomu samooceny i pewności siebie, poprawa wizerunku, autoprezentacji, poszerzanie wiedzy i doświadczenia wartego dzielenia się z współpracownikami z macierzystych placówek edukacyjnych, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem np. dzięki przygotowywanym i wygłaszanym  prezentacjom w kraju i za granicą, wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania, nabycie umiejętności komunikacyjnych (kontakty interpersonalne, zawiązanie nowych znajomości/przyjaźni pomiędzy kadrą, co może być pomocne w realizacji kolejnych projektów wymiany międzynarodowej), wzrost świadomości multikulturowej mającej znaczenie dla rozwoju osobistego i zawodowego.

Wpływ na współpracujące organizacje – promocja w środowisku lokalnym, ale również na arenie europejskiej, silniejsza współpraca między pracownikami , większe wsparcie ze strony kadry zarządzającej, rozwój autonomii oraz szerokich horyzontów myślowych kadry edukacji dorosłych a także – wzrost wzajemnego zrozumienia oraz tolerancji.

Powrót