Upowszechnianie

Upowszechnianie

Podczas realizacji projektu wyniki naszych prac są prezentowane na utworzonej stronie internetowej projektu. Będą na niej umieszczane informacje, zdjęcia z warsztatów, ze spotkań roboczych,  raporty, prezentacje wykonywane przez uczestników na temat projektu, filmy. Strona ta będzie prowadzona w języku angielskim.

Każdy partner na bieżąco będzie przekazywał wiedzę innym pracownikom po zakończeniu każdego z etapów projektu – o wytworzonych efektach w danym okresie czasu.

Zadbamy o to, aby rezultaty będą odpowiednio rozpoznawalne, zaprezentowane i trwale wdrożone do polityki danej placówki i praktyki na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym a także europejskim.

Lokalni uczestnicy wydarzeń upowszechniających rezultaty to osoby, które nie miały możliwości bezpośrednio uczestniczyć w projekcie, mamy tu na myśli konkretnie:  kadrę edukacji dorosłych w danej instytucji, rodziców, władze lokalne, regionalne, krajowe, kuratoria oświaty , stowarzyszenia i fundacje i inne organizacje pozarządowe, działające w podobnej branży – na terenie danej gminy, powiatu lub regionu, w tym organizacje pozarządowe działające na rzecz współpracy międzynarodowej, edukacji, walki z przemocą.

Projekt współpracy międzynarodowej będzie okazją do zwiększenia wśród tych osób świadomości na temat działań Unii Europejskiej oraz obywatelstwa europejskiego. Jest to sposób na poznanie i zaprezentowanie miejsca, jakie dany obszar zajmuje w Europie.

Upowszechnianie wyników będzie możliwe podczas spotkań pracowników/członków organizacji,  podczas seminariów i konferencji jak również poprzez kontakty osobiste, co jest bardzo sprawdzoną metodą.

Na poziomie europejskim – planuje się umieszczenie opracowanych rezultatów w europejskich bazach danych – co wpłynie na dostępność materiałów dla każdego zainteresowanego , co zwiększy oddziaływanie projektu.

Upowszechnianie na poziomie europejskim to też przekazanie wiedzy o rezultatach projektu kadrze edukacji dorosłych z innych organizacji pozarządowych czy szkół, z którymi partnerzy współpracują na szczeblu międzynarodowym.

W przypadku wszystkich spotkań międzynarodowych organizacja goszcząca będzie sporządzała raporty ze spotkania, które się odbędzie w jego kraju,

– Każdy partner wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z koordynatorem,

– Każdy wyznaczy osobę odpowiedzialną za ewaluację ale nad jej całością będzie czuwał koordynator

– Każdy wyznaczy osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie działań upowszechniających w swoi kraju.

Będą oni działać według ustalonego harmonogramu.

Wszystkie  organizacje, które tworzą partnerstwo zajmą się upowszechnianiem rezultatów projektu. Będzie to jeden z etapów współpracy. Każdy zajmie się upowszechnianiem na terenie swojego kraju.

Upowszechnianie produktów projektu będzie się odbywać poprzez: kontakty osobiste, stronę internetową, konferencje i seminaria, wysyłka opracowanych materiałów.

Przyrost wiedzy i umiejętności zawodowych uczestników przedstawią przygotowane prezentacje na radzie pedagogicznej, lekcjach pokazowych, seminariach, poprzez artykuły w prasie branżowej, kontakty osobiste.

Powrót