E.M.PaTH.Y. Projekt europejski w latach 2014-2016

W latach 2014-2016 Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian jest partnerem projektu realizowanego w ramach nowego programu Unii Europejskiej: Erasmus + (Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Edukacja dorosłych). Którego tytuł brzmi: „Embracing and Maintaining PATH through Yourself”, co można roboczo przetłumaczyć jako „Określenie i podążanie ścieżką rozwoju
i samorealizacji”.

Tematem projektu jest empatia, a celem jest promowanie równości
i integracji poprzez ułatwianie kontaktów pomiędzy uczniami ze środowisk i grup
z dysfunkcjami, a tymi, którzy nie potrzebują pomocy innych. W Europie zaobserwowano bowiem, że uczniowie w szkołach masowych są często obojętni na potrzeby innych ludzi.

Erasmus + umożliwia wymianę doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją osób dorosłych z różnych krajów. Największy nacisk jest położony na edukację formalną i pozaformalną, służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników. Udział w projekcie stanowi dla uczestników bardzo atrakcyjną formę podniesienia swoich kompetencji.

Podczas realizacji projektu ściśle współpracujemy z nauczycielami i uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego      dla Dzieci Niewidomych i Słabowidządzych w Krakowie.

Nauczyciele podczas wspólnych działań mają możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, podnoszenia poziomu swojej wiedzy z zakresu wprowadzania nowatorskich metod pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wykorzystywania jej w pracy z osobami z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Współpraca z Ośrodkiem umożliwi naszym partnerom i ich słuchaczom bezpośrednie spotkanie z uczniami z dysfunkcją wzroku oraz dotkniętymi niepełnosprawnością sprzężoną. Dzięki projektowi, edukacji międzykulturowej i wymianie doświadczeń nauczycieli, chcemy kształtować w uczniach potrzebę wzajemnych kontaktów, postawę empatii i szacunku do innych ludzi.

Instytucje partnerskie w naszym projekcie to placówki oświatowe z Turcji, Bułgarii i Włoch.

Działania w ramach projektu polegają na :

– pracy wykonywanej podczas zajęć lekcyjnych (np. podczas godziny wychowawczej lub
w internacie planowane są m.in. zajęcia z teatru/ dramy, warsztaty, gry edukacyjne
i zabawy),

– udziale w 5-dniowych spotkaniach międzynarodowych,

– uczestnictwie w zagranicznych wymianach uczestników projektu.

Dodaj komentarz